פרשת המן הורד קובץ מצורף הורד קובץ

 

פרשת  המן  www.breslev.org – באדיבות אתר שער ברסלב
 
  
חכמינו ז"ל אמרו: כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לא תחסר לו פרנסה. ו לפני אמירת הפרשה אומרים את היה רצון י . 
 ומותר לומר פרשת המן אפילו בשבת, אלא  שאת התפלות על הפרנסה לא יאמר בשבת. 
 
 
 
ןֹ יִהְי צו ָ ָ  ר ָ  יךֶנָפְּלִמ ּ  יְי יֵ ינוֵהֹלֱא ּ  הֹאלֵו יןִ ינוֵתֹבוֲא הָ מְזַּתֶׁש סָנ ְ רַּ לָ פ ָ  כְל יתֵּ ךְּמַע לֵ ב א ָ י ִ רְׂשִי תָסָנ ְ תַ רַפּו סָנ ְ יֵׁ רַפּו שְנַא י ִ םָ יתֵב תַ . לָלְכִּב אֹ חַנְּב לְ רַ ו דֹ עַצְּב אֹ בוָכְּב לְ יּ ו רֵּ וּזִבְּב אֹ תֶהְּב לְ רּ ו יֵ וּסִאְּב לַ דְּכ דֹ כּוּנֶׁש ָ  בוֲעַל ךֶתָ דֹ דֹבוֲע מוְלִלְ ו   
                       ָ ךֶת ָ רֹ ו ּ ֹ ת ָּ מוְּכ ּ  תְנַזֶׁש ןָ ינוֵתֹבוֲאַל רָּ מ ב ְ ץ ֶ דִּמַּב הָּ רֶאְּב הָ יִצ ב ָ : רֲעַו
   םִיָמָּׁשַ ן ה ִ ם מ ֶחֶ ם ל ֶכָ יר ל ִטְמַ י מ ִנְנִ ה ה ֶׁ ל מש ֶ א ָיְ ר י ֶאמֹּיַו ְךֵלֵיֲ ה ּוּנֶּסַנֲ ן א ַעַמְ ל ֹמוֹיוְּ ם ב ֹ ר יו ַבְּ ד ּטו ְ קָלְ ם ו ָעָ א ה ָצָיְ ו י ִת ָ אֹ רֹתוְּב : ם ל ִא
  לַ ה ע ֶנְׁשִ ה מ ָיָהְ ו ּיאוִבָ ר י ֶׁשֲ ת א ֵ א ּינוִכֵהְ י ו ִּׁשִּׁשַ ם ה ֹ וּיַּ ה ב ָיָהְ ו םֹ ם יו ֹ יו ּטו ְ : קְלִ ר י ֶׁשֲא
  יִּ ם כ ֶּת ְ עַידִ ב ו ֶ רֶ ל ע ֵא ָ רְׂשִ י י ֵנְּ ל ב ָּ ל כ ֶ ן א ֹרֲהַאְ ה ו ֶׁ ר מש ֶאמֹּיַו םִי ָ רְצִ ץ מ ֶ : רֶאֵ ם מ ֶכ ְתֶ יא א ִצֹ הו ָיְי
 
 
  ָ יְ ל י ַ ם ע ֶיכֵתֹּנֻל ְּ ת ת ֶ א ֹעוְמָׁשְּ ב ָיְ ד י ֹבוְּ ת כ ֶ ם א ֶיתִא ְ רּ ר ו ֶקֹבּו יִּ ה כ ָ מ ּנוְחַנְ ּ  ו ּ  ינוִּל ַת :ינוֵלָע
   
  רֶקֹּבַּ ם ב ֶחֶלְ ל ו ֹכֱאֶ ר ל ָׂשָּ ב ב ֶ רֶעָּ ם ב ֶכָ ל ָיְ ת י ֵתְּ ה ב ֶׁ ר מש ֶאמֹּיַו ַ ם מ ֶּתַ ר א ֶׁשֲ ם א ֶיכֵתֹּנֻל ְּ ת ת ֶ א ָיְ י ַעֹמְׁשִּ ב ַעֹּבְׂשִל יוָלָ ם ע ִינִּל ָ יְ ל י ַ י ע ִּ ם כ ֶיכֵתֹּנֻל ְ ת ּינוֵלָ א ע ֹ ה ל ָ מ ּנוְחַנְ ו: 
 
 
 
 לֵא ָ רְׂשִ י י ֵנְּ ת ב ַ דֲ ל ע ָּ ל כ ֶ ר א ֹמֱ ן א ֹרֲהַ ל א ֶ ה א ֶׁ ר מש ֶאמֹּיַו םֶיכֵתֹּנֻל ְּ ת ת ֵ ע א ַמָׁ י ש ִּ כ ָיְ י י ֵנְפִ ל ּבו ְ ר ִ ק: 
 
 
  לֵא ָ רְׂשִ י י ֵנְּ ת ב ַ דֲ ל ע ָּ ל כ ֶ ן א ֹרֲהַ ר א ֵּבַ דְּ י כ ִהְיַו לֶ א ּנוְפִּיַו ןָנָעֶּ ה ב ָא ְ רִ נ ָיְ ד י ֹבוְּ ה כ ֵּנִהְ ר ו ָּב ְ : דִּמַה
 
 
 רֹאמֵּ ה ל ֶׁ ל מש ֶ א ָיְ ר י ֵּבַ : דְיַו
 
 
  יןֵּ ר ב ֹאמֵ ם ל ֶהֵלֲ ר א ֵּבַּ ל ד ֵא ָ רְׂשִ י י ֵנְּ ת ב ֹּנּלו ְּ ת ת ֶ י א ִּת ְ עַמָׁש יִּ ם כ ֶּת ְ עַידִ ם ו ֶחָ ל ּעוְּבְׂש ִּ ר ת ֶקֹּבַבּ ר ו ָׂשָ ב ּלוְאכֹּ ם ת ִיַּב ְ רַעָה ֲ םֶ א : יכֵהֹלֱ א ָיְ י י ִנ
 
 
 
רַ ָ  מֲאַו הֶׁ יְי אָ שֹמְל אָ ה יתֵ נֲא ןֹ חָמ אָ כוְל מְחַל אָּ ןִמ ןּ יַמְׁש קוְּ פִיְ אָּ ו ןּ מַע טוְ קְלִיְ םַּ ו ג ְתִּ םֹ פ יו  ּ יל ִ יהֵמֹיוְּב ןּ דְּב וּנִּסַנֲאַּ ןּ ד י ִ כוָהְיַה תְי ַ םִ רֹאוְּב א  :אָל
 
 
 יֵיהִ אָ ו הָ מֹיוְּב ןּ אָית ִתְׁש נוְּ קַיתִ תָ ו ןּ י תוְיַיְּ ד יֵיהִ לַ ו דַ ע ין ֵ ח לַ ר ְּת ןּ ע טוְ קְלִיְּ םֹ ד םֹ יו יו: 
 
 
 
הֶׁ רַמֲאַו ןֹ שֹמ רֲהַאְ לָ ו יֵ כְל לֵ נְּב א ָ רְׂשִי אָׁשְמ ַ ןּ רְּב עוְּ ד ִתְ י ֵ ו ָ  רֲא יקֵּ יְי ןֹ פַא כו ְתָי אָע ְ םִ רַאֵמ י ָ רְצִמ ְ ד: 
 
 
 א ָ ןּ רְפַצְבּו זוֱחֶתְ תָ ו א ָ י ָ  רָקְי דַּ יְיַד ַ כ יעִמְׁש יִ ) הֹמוָ תָ ( דֳק ןֹ י כו ְתּמוֲע ְ לַ רֻּת א ָ ע ָ  רְימֵמ יְיַד אָנְחַנְ הָ ו י ֵ מ ןּ רֲא ו ּ תְמַע ַ אָ ר ְתַא : נָלֲע
 
 
 הֶׁ רַמֲאַו ןַּ שֹמ תִי ְ ָ  דִּב ןֹ יְי אָׁ כוְל שְמ ַ א ָ רְּב רְסִּב אָ לַיכֵמְל מְחַלְ א ָ ו עַּ רְפַצְּב ןַ בְסִמְל יעִמְׁש ִ דְּב םָ ָ  דֳק תָ יְי ןֹ י כו ְתּמוֲע ְ יִּ רֻּת ןּ ד ו ּ יןִ תַא מֲע ַ ר ְתִמ אָ יִהֹלוֲע נְחַנְ אָ ו אָ מ אָ ל ןֹ נָלֲע כו ְתּמוֲע ְ רֻּת לַ ןֵהָּלֶא א ָ ע ָ  רְימֵמ :יְיַד
 
 
 הֶׁ רַמֲאַו ןֹ שֹמ רַ רֲהַאְל לָ מֱא אָּ כְל יֵ תְׁשִנְּכ נְבִּ ד לֵא ָ ּ  רְׂשִי יבו ִ רְ םָ ק ָ  דֳק י ֵ יְי ןַ רֲא יִ יעִמְׁש הֹמוָ דֳק ןֹ תָי כו ְתּמוֲע ְ : רֻּת
 
 
 דַּ הָוֲהַו ילִּ כ ןֹ לַמ ם ִ רֲהַא לָּ ע אָּ כ יֵ תְׁשִנְּכ נְב ִ ד לֵא ָ ּ  רְׂשִי וּיִנְּ פ ְתִאְ א ָ ו רְּב ְ אָ דַמְל הְ א ָ ו ָ  רָקְי יְיַד אָ יִלְּג ְתִא : נָנֲעַּב
 
 
 ָ  ילִּלַמּו ם ִ יְי הֶׁ ע רָ שֹמ : ימֵמְל
 
 
  ַ יַ יעִמְׁש מָ תָ דֳק תַ י מֲע ְ יֵ רֻּת לֵ נְּב א ָ ילֵּ רְׂשִי לַמ ןֹהוְּמ ִ רַ ע יןֵּ ימֵמְל אָּ ב ןּ יַׁשְמִׁש א ָ לוְיכֵּת רְסִּב א ָ ןּ רְפַצְבּו אָ עוְּבְׂש ִּת ןּ מְחַל עוְּ ד ִתְ י ֵ ו אָ רֲא נֲא ָ ןֹ יְי : כוָהָלֱא
 
 
 
 
 
 ה ָתְיָ ר ה ֶקֹּבַבּ ה ו ֶנֲחַּמַ ת ה ֶ ס א ַכ ְּתַ ו ו ָלְּׂשַ ל ה ַע ַּתַ ב ו ֶ רֶעָ י ב ִהְיַו הֶנֲחַּמַ יב ל ִבָ ל ס ָּ : טַ ת ה ַבְכִׁש
 
 
  קַּ ס ד ָּ פְסֻחְ ק מ ַּ ר ד ָּב ְ דִּמַ י ה ֵנְּ ל פ ַ ה ע ֵּנִהְ ל ו ָּ טַ ת ה ַבְכִׁ ל ש ַע ַּתַו ץ ֶ : רָאָ ל ה ַ ר ע ֹפְּכַּכ
 
 
  יֵנְ ב ּאו ְ רִּיַו אֹ י ל ִּ א כ ּ ן הו ָ יו מ ִחָ ל א ֶ א ׁישִ א ּרוְאמֹּיַ ל ו ֵא ָ רְׂשִי ן ַתָ ר נ ֶׁשֲ ם א ֶחֶּלַ א ה ּ ם הו ֶהֵלֲ ה א ֶׁ ר מש ֶאמֹּיַ א ו ּ ה הו ַ מ ּעו ְ דָי :הָלְכָאְ ם ל ֶכָ ל ָיְי
  רֶמֹ ע ֹלוְכָ י א ִפְ ל ׁישִ א ּוּנֶּמִ מ ּטו ְ קִ ל ָיְ ה י ָּוִ ר צ ֶׁשֲ ר א ָבָּ דַ ה ה ֶז ֵ תֹׁשְפַ ר נ ַּ ּ פְסִ ת מ ֶלֹּגְלֻּגַל :חוָּק ִּ ת ֹלוֳהָאְּ ר ב ֶׁשֲאַ ל ׁישִ ם א ֶיכ
 
 
 יט ִ עְמַּמַהְ ה ו ֶּב ְ רַּמַ ה ּטו ְ קְלִּיַ ל ו ֵא ָ : רְׂשִ י י ֵנְּ ן ב ֵ כ ּוׂשֲעַּיַו
 
 
  ירִסְחֶ א ה ֹ יט ל ִ עְמַּמַהְ ה ו ֶּב ְ רַּמַ יף ה ִּ ד ְ עֶ א ה ֹלְ ר ו ֶמֹעָ ב ּוּדֹמָּיַו ּ :טוָקָ ל ֹלוְכָ י א ִפְ ל ׁישִא
 רֶ לַ א ׁישִ ם א ֶהֵלֲ ה א ֶׁ ר מש ֶאמֹּיַו : קֹּ ד ב ַ ע ּוּנֶּמִ ר מ ֵתֹיו
 
 
 
 ם ֻ רָּיַ ר ו ֶקֹּ ד ב ַ ע ּוּנֶּמִ ים מ ִׁשָנֲ א ּרו ִתֹ וּיַ ה ו ֶׁ ל מש ֶ א ּעוְמָׁ א ש ֹלְ ו הֶׁ ם מש ֶהֵלֲ ף ע ֹצ ְ קִּיַ ו ׁשַאְבִּיַ ים ו ִ עָלֹ ו ּ ת: 
 
 
  ׁשֶמֶּׁשַ ם ה ַחְ ו ֹלוְכָ י א ִפְּ כ ׁישִ ר א ֶקֹּבַּ ר ב ֶקֹּבַּ ב ֹתוֹ א ּטו ְ קְלִּיַו סָמָנְ ו: 
 
 
  דָחֶאָ ר ל ֶמֹעָ י ה ֵנְׁ ה ש ֶנְׁשִ ם מ ֶחֶ ל ּטו ְ קָ י ל ִּׁשִּׁשַ ם ה ֹ וּיַּ י ב ִהְיַו הֶׁמשְ ל ּידוִּגַּיַ ה ו ָ  : דֵעָ י ה ֵיאִׂשְ ל נ ָּ כ ּאוֹבָּיַו
 
 
  ַ ל ׁשֶדֹ ת ק ַּבַׁ ן ש ֹתוָּבַׁ ש ָיְ ר י ֶּבִּ ָ ר ד ֶׁשֲ א א ּ ם הו ֶהֵלֲ ר א ֶאמֹּיַו יְי ְּ ר ת ֶׁשֲ ת א ֵאְ  ו ּפוֵ א ּאפוֹּ ר ת ֶׁשֲ ת א ֵ ר א ָחָמ תֵאְ ו ּלוֵּׁשַּ ב ּלוְּׁשַב רֶקֹּבַ ד ה ַ ת ע ֶ : רֶמְׁשִמְ ם ל ֶכָ ל ּיחוִּנַ ף ה ֵדֹעָ ל ה ָּכ
 
 
 
 ׁישִאְבִ א ה ֹלְ ה ו ֶׁ ה מש ָּוִ ר צ ֶׁשֲאַּ ר כ ֶקֹּבַ ד ה ַ ע ֹתוֹ א ּיחוִּנַּיַו ֹ וּ ה ב ָתְיָ א ה ֹ ה ל ָּמ ִ רְ ו: 
  םֹ וּיַ ת ה ָּבַׁ י ש ִּ ם כ ֹ ַ וּיַ ה ּהוֻלְכִ ה א ֶׁ ר מש ֶאמֹּיַו ָ ל  יְי אֹ ם ל ֹ וּיַה :הֶדָּׂשַּ ב ּהוֻאָצְמ ִת
 
 
  ֹ וּ ה ב ֶיְהִ א י ֹ ת ל ָּבַׁ י ש ִיעִבְּׁשַ ם ה ֹ וּיַבּ ו ּהוֻט ְ : קְל ִּ ים ת ִמָ ת י ֶׁשֵׁש
 
 
 
אָׁ הָוֲהַו שְמ ַ תַ רְב יוָ יקֵלְסּו תַ לְס תָ פֲחַו י אָית ִ א ָ רְׁשַמ תַ רְפַצְבּו תַ וֲה אָּ תָחְנ רֹ לַט חוְס אָ רֹחוְס ית ִ : רְׁשַמְל
 
 
 תַ תַיקֵלְסּו אָּ תָחְנ אָ לַט הְ לַ ו יֵּ ע א ָ פַא רְּב ְ דַמ קַּד ְ ףַּ עַּד קַּ לַקְמ ד ְ עַּ ירִ ד אָ גְּכ לַ ידִלְגִּכ אָ ע ע ְ : רַא
 
 
 
 ֹ יֵ זוֲחַו לֵ נְב א ָ ּ  רְׂשִי רַ רוָמֲאַו יִ בְּג אָּ הּחוֲאַל נַמ י ֵ אּהו אָ רֲא ּ  ל עוָ הָ דְי אּ מ רַ הו הֶׁ מֲאַו שֹמ אּ ןֹהוְל אָ הו בַ מְחַל יהִּ ָ  ד ןֹ יְי לָ כוְל : יכֵמְל
 
 
 
אָ יןֵּד מָּג ְתִּ יִּ פ ידִּ ד ָ  קַפ ּ  יְי ּ טוּקוְל רַ יהֵּנִמ בְּג ּ םּפוְל א ָ יהֵלְיכֵמ ְ  רְמֻע אָּ לַּגְלֻגְל ןַ ת יְנִמ רַ ןֹיכוֵתָׁשְפַנ י ִ בְּג ּ דְל ןּ יהֵנְּכְׁשַמְב : בוְּס ִּת
 
 
  ּ ןֵ דוָבֲעַו יֵ כ לֵ נְּב א ָ ּ  רְׂשִי יֵּ טוָקְלּו גְסַאְּ רֵ ד עְזַא ְ : דּו
 
 
  ֹ א ָ לוְכּו אָ רְמֻעְב לְ רַ ו יֵּ תֹאו גְסַאְּ רֵ ד עְזַא ְ אָ דּו ל רַ ירִּסַח םּ בְּג ּ פוְל ּ  יהֵלְיכֵמ :טוָקְל
 
 
 
הֶׁ רַמֲאַו ןֹ שֹמ ׁ הוְל אָ שַנֱא רַ ל ּ אְׁשַי דַ יהֵּנִמ ע א ָ : רְפַצ
 
 
 
אָלְ ּ  ו ןִ ילוִּבַק הֶׁ מ ּ  שֹמ רוָאְׁשַאְ אָּ ו י ַ ּ רְבֻג יהֵּנִמ א ָ דַע ׁ רְפַצ שֵח ְ אָׁ רּו שֲיח ִ י ִ ר זֵ רְסּו ג ְ ןֹ רּו יהוֵלֲע :הֶׁשֹמ
 
 
  ּ ּ טוָקְלּו רַ יהֵתָי רָ פְצִּב רַ פְצִּב םּ בְּג ּ פוְל יהֵלְיכֵמ רַ הָמּו אָּתְׁשִמ ְ ּ ד לַ יהֵּנִמ יֵּ ע אָ פַא לְ דַּ קַח כ יִ אָמֲח אָׁ הֹלוֲע רָׁ שְמִׁש שָּ פ: 
 
 
 אָ הָוֲהַו הָ מֹיוְּב ּ  אָתָיא ִתְׁש אָ טוָקְל לַ מְחַל דַ ע ח ין ֵ ין ֵ ר ְּת ין ִ ר ְּת דַ רְמֻע ֹ חְל תוֲאְ לָּ ו יֵ כ ב ְ רְב ַ ר ּ  אָּתְׁשִנְכ יאוִּ וַחְ הֶׁ ו : שֹמְל
 
 
 ןֹ רַמֲאַו אּ הוְל יִּ הו ילִּ ד ָ  לַמ אָ יְי תַ תָבְׁש בְׁש אָׁש ְ םָ דּקו ָ  דֳק רָ יְי תָ חְמ יִּ י ןּ ד ו ּ ין ִ תַא יד ִתֲע ֹ אָפֵמְל תָ פוֱא יְ יִּ ו ןּ ד ו ּ ין ִ תַא אָ יד ִתֲע לָּׁשַבְל ּ תָ ילוִּׁשַּב יְ לָּ ו א ָ כ ּ  רָתֹמו ןֹ עוָנְצַא ת ַ כוְל רְּ טַמְל א ָ דַע : רְפַצ
 
 
  ּ עוָנְצַאְ ּ ו דַ יהֵתָי א ָ ע אָ רְפַצ ידִּ מְּכ קַפִּ הֶׁ ד שֹמ אָלְ י ִ ו אָׁ רְס שֲיח ִ רְ אָ ו הָ ל ּ וֲה :יהֵב
 
 
 
הֶׁ רַמֲאַו יִ שֹמ אָ הּלוְכִא יןֵ מֹיו י ֵ ד אָ רֲא תְּבַׁש יןֵ אָמֹיו םָ ד ָ  דֳק אָ יְי יןֵ מֹיו אָ ד ּ ל יהֵּנֻחְּכְׁשַת אָלְ : קַחְּב
 
 
 יןִ אָּתִׁש ּ מֹיו יהֵּנֻטְ אָ קְל ִּת הָ מֹיוְבּו אָיעִבְׁש אָ אָתְּבַׁש יֵ ל ּ הְי :יהֵב
 
 
 
 
 
 ּ אוָצָ א מ ֹלְ ט ו ֹקְלִ ם ל ָעָ ן ה ִ מ ּאוְצָ י י ִיעִבְּׁשַ ם ה ֹ : וּיַּ י ב ִהְיַו
 
 
 
 י ַתֹ וְצִ ר מ ֹמְׁשִ ם ל ֶּתְנַאֵ ה מ ָנָ ד א ַ ה ע ֶׁ ל מש ֶ א ָיְ ר י ֶאמֹּיַו ֹ תוְ י ָ ו : תֹר
  םֹ וּיַּ ם ב ֶכָ ן ל ֵתֹ א נ ּ ן הו ֵּ ל כ ַ ת ע ָּבַּׁשַ ם ה ֶכָ ן ל ַתָ נ ָיְ י י ִּ כ ּאו ְ ר ֹמוֹקְּמִ מ ׁישִ א א ֵצֵ ל י ַ יו א ָּתְח ַּ ת ׁישִ א ּבוְׁ ם ש ִיָמֹ ם יו ֶחֶ י ל ִּׁשִּׁשַה י ִ יעִבְּׁשַ ם ה ֹ : וּיַּב
 
 
 י ִ עִבְּׁשַ ם ה ֹ : וּיַּ ם ב ָעָ ה ּתוְּבְׁשִיַו
 
 
  ֶ ל א ֵא ָ רְׂשִ ית י ֵ ב ּאו ְ ר ְ קִּיַו ןָבָ ד ל ַּ ע ג ַ רֶזְּ א כ ּהוְ ן ו ָ מ ֹמוְׁ ת ש ׁ שָב ְ דִּ ת ב ִיחִּ פַצְּ כ ֹמו ְ עַטְ ו: 
 
 
  ּוּנֶּמִ ר מ ֶמֹעָ א ה ֹלְ מ ָיְ ה י ָּוִ ר צ ֶׁשֲ ר א ָבָּ דַ ה ה ֶ ה ז ֶׁ ר מש ֶאמֹּיַו רֶׁשֲ ם א ֶחֶּלַ ת ה ֶ א ּאו ְ רִ ן י ַעַמְ ם ל ֶיכֵתֹרֹדְ ת ל ֶ רֶמְׁשִמְל יִיאִצֹהוְּ ר ב ָּב ְ םִ דִּמַּ ם ב ֶכ ְתֶ י א ִּתְלַכֱאֶה י ָ רְצִ ץ מ ֶ : רֶאֵ ם מ ֶכ ְתֶא
  אֹלְ ה מ ָּמָׁ ן ש ֶתְ ת ו ַחַ ת א ֶנֶצְנִ ח צ ַ ן ק ֹרֲהַ ל א ֶ ה א ֶׁ ר מש ֶאמֹּיַו םֶיכֵתֹרֹדְ ת ל ֶ רֶמְׁשִמְ ל ָיְ י י ֵנְפִ ל ֹתוֹ ח א ַּנַהְ : ן ו ָ ר מ ֶמֹעָה
 
 
  תֻדֵעָ י ה ֵנְפִ ן ל ֹרֲהַ א ּהוֵיחִּנַּיַ ה ו ֶׁ ל מש ֶ א ָיְ ה י ָּוִ ר צ ֶׁשֲאַּכ ת ֶ : רָמְׁשִמְל
 
 
  לֶ ם א ָאֹּ ד ב ַ ה ע ָנָׁ ים ש ִ עָּב ְ רַ ן א ָּמַ ת ה ֶ א ּלוְכָ ל א ֵא ָ רְׂשִ י י ֵנְבּו ץ ֶ רֶ ה א ֵצ ְ ל ק ֶ ם א ָאֹּ ד ב ַ ע ּלוְכָ ן א ָּמַ ת ה ֶ ת א ֶבָׁשֹ ץ נו ֶ רֶא :ןַעָנְּכ
 
 
 אּ ה הו ָיפֵאָ ית ה ִ רִׂשֲ ר ע ֶמֹעָהְ ו:  
אָ הָוֲהַו הָ מֹיוְּב ּ  אָיעִבְׁש ןִ קוָפְנ אָּ מ טָ מַע קְלִמְל אָלְ ּ  ו :חוָּכְׁשַא
 
 
 ָ  רַמֲאַו הֶׁ יְי דַ שֹמְל יַ ע ןּ תָימֵא ו ּ יןִ תַא ב ְ רָסְמ רַּ יַ טִמְל דּוּקִּ יָ פ תָי ָ רֹאוְ ו: 
 
 
 
 ֹ י ֵ זוֲח ָ  רֲא בַ יְי ןֹ הְי אָ כוְל לַ תְּבַׁש ןֵּ ע אּ כ בֵ הו הָי אָ ןֹכוְל הָ מֹיוְּב םֵ אָית ִתְׁש ין ֵ חְל יןִ ר ְּת ּ  מֹיו יבו ִּת ׁ יִ שַנֱא אָ הֹתוֹחו ְּת קֹ ל ו ּ ׁ פִי ּ שַנֱא יה ֵ ר ְתַאֵמ הָ אָמֹיוְּב : אָיעִבְׁש
 
 
 
 ּ חוָנְ אָּ ו אָ מַע הָ מֹיוְּב : אָיעִבְׁש
 
 
 
 ֹ רוְ יתֵ קּו לֵ ב א ָ תָ רְׂשִי ּ י ןָ יהֵמְׁש אּ מ הוְ רַ ו בְּכ ע ַ אָּ רְז רָּ דַּג ּ וִח יהֵמֲעַטְ ןָ ו וָיט ֵ רְ ׁ קְסִאְּכ שָב ְ : דִּב
 
 
 
הֶׁ רַמֲאַו יןֵּ שֹמ אָ ד מָּג ְתִּ יִּ פ ידִּ ד ָ  קַפ יֵ יְי לְמ א ָ ּ רְמֻע א ָ יהֵּנִמ רְּ ןֹ טַמְל יכו ֵ רָ יל ִ דְל ןּ דְּב זוֱחֶיְּ ד אָ תָי יִּ מְחַל יתִ ד ןֹ לָכֹאו א ָ כו ְתָי רְּב ְ דַמְּב י ִ תּקוָּ ןֹ פַאְּב אָ כו ְתָי ע ְ םִ רַאֵמ י ָ רְצִמ ְ ד: 
 
 
 הֶׁ רַמֲאַו ןֹ שֹמ בַ רֲהַאְל יתִ ס אָ חֹלוְצ בַ דֲח הְ ו יֵ ןָּמַּת א ָ לְמ ןָ רְמֻע עַ מ נְצַאְ ּ ו םָ יהֵתָי ָ  דֳק יְי א ָ ןֹ רְטַמְל יכו ֵ רָ : דְל
 
 
 י ִ אָמְּכ ידִּ ד ָ  קַפ הֶׁ יְי ּ שֹמְל יהֵעְנְצַאְ ןֹ ו םָ רֲהַא דֳק א ָ אָתּדוֲהַס רְּ : טַמְל
 
 
 
לֵ יֵנְבּו א ָ ּ  רְׂשִי תָ לוָכֲא אָּ י ין ִ נַמ עְּב ְ יןִ רַא נְׁש ןֹ דַע יהוֵיתֵמְּ אָ ד ע ְ אָ רַאְל תָ תָב ְתָי אָּ י נַמ ּ דַ לוָכֲא ֹ ע תוָאְּ יֵ ד אָ פָיְסִל ע ְ ןַ רַא עָנְכ ִ ד: 
 
 
 
א ָ רְמֻעְ דַ ו ןִ ח א ָ מ תָ רְסַע יןִ ל ְתִּב אּ אְס   : הו    
 
 
אּ ה ָּתַא ָ  הו ָ  יְי ה ָּ ךֶּדַבְל ָ תַא תֶ יתִׂשָע םִ א יֵ יַמָּׁשַה םִ מְׁשּו ץ ֶ יַמָּׁשַה לָ רָאָה כְ רֶׁ ו ָ שֲא יםִ יהֶלָע לָ מַּיַה כְ רֶׁ ו םֶ שֲא ה ָּ הָּב תַאְ ו תֶ הֶּיַחְמ םָּ א ה ָּ לֻּכ תַאְ אּ ו ָ הו יםִּ יתִׂשָעֶׁש תֹ סִנ אוָלְפִנְ תֹ ו ידִ לוֹדוְּג ם ִ מ ָּת ּ  ע םַּ ינוֵתֹבוֲא רָּ ג ב ְ ָּ דִּמַּב ת ְ םֶ רַטְמִה םֶ הָל חֶל םִ ןִמ רּ יַמָּׁשַה ׁ וּצִמּו ָ ישִמָּלַחַה םֶ אתֵצֹהו םִ הָל םַ יַמ גְ ָּ ו םֶ ת ַתָנ ָ ּ הָל םֶ כל יהֵכ ְ ם ָ רָצ אֹ תֹלוְמִׂש ה ָ ל םֶ תְלָב ןֵּ יהֵלֲעֵמ כ  ָ יךֶמֲח ַ יםִּ רְּב ב ַ ָ  רָה יםִ יךֶדָסֲחַבּו ּ  מּצוֲעָה ּ  נוֵנּזו ְּת נוֵסְנ ְ ּ  רַפ ְתּו יקִּ נוֵלְּכְלַכ ְתּו פְס ַתְ ּ  ו לָּ נוָל ּ  כ נוֵכ ְ יֵ רָצ כ ְ רָצְ ָ  ו יתֵּ ךְּמַע ב לֵא ָ יםִּ רְׂשִי יּ בּרוְמַה חַ וּלִמְּב ו ֶ יִ רְבּו ח ַ לְּב לָ רֹט מָעְ לֹ ו תַ דוָּג ָ  ח ַּתִמ ך ְ הָּ דָי י ִ אֹ קְּנַה לְ תַ ו יֵ ח ַּתִמ רָׂ דְי םָ שָב : דָו
 ןֹ יִהְי צו ָ ָ  ר ָ  יךֶנָפְּלִמ יַ יְי יֵ הֹלֱא יַ הֹאלֵו יןִ תֹבוֲא יִ כ ָּתֶׁש יֵׁ ל י ִ שְנַאְלּו לָּ יתֵב ּ  כ נו ֵ יןִ רֹסוֲחַמ מְזַתְ ּ  ו לָּ נוָל ּ  כ נוֵכ ְ לָ רָצ םֹ כְל יו םֹ ּ  וּיָו יֵ ינוֵּיַחֵמ ּ  ד נו ֵ לָ רֹסוֲחַמ הָ כְלּו הָ עָׁש עָׁשְ ּ  ו יֵ ינוֵתֹעוָּׁשִמ ּ  ד נוֵקּו ּ לָ פִס םֶ כְלּו ּ  צֶע יֵ ינוֵמָצֲעֵמ ּ  ד ָ  נוֵתָיְחִמ ך ְ הָ דָּיִמ בֹטוַה הָבָח ְ רָהְ אֹ ו לְ טּ ו ּ  עוִמְּכ רֶ ינוֵלָעְפִמ צֹקוְ ּ  ו ירֵ ינוֵדָסֲח ּ  עְזִמּו ּ  ינוֵתֹלוּמוְּג יוְהִיְ י ַ ו תֹ תֹנוֹזוְמ יֵׁ נוֹזוְמּו י ִ שְנַא י ִ יתֵב ע ְ רַזְ ע ַ ו רֶזְ ו י ִ ע ְ ים ִ רַז ָ  רּסוְמ ך ְ אֹ דָיְּב לְ דַ ו רָׂ יְּב םָ שָּב : דָו
 

מצ"ב לעיונכם קובץ עם פרשת המן (למעלה מצד שמאל) - לפרנסה טובה לכל השנה יש לקרוא פעמיים מקרא ואחד תרגום.

בהצלחה

לפרטים נוספים נא מלא פרטיך:
שם: טלפון: דוא"ל:

דף הבית  | פרופיל המרכז  | מאמרים  | לקוחות  | ייעוץ עסקי - צוות היועצים  | קורס מכירות | הדרכת מכירות  | יעוץ עסקי  | למען הקהילה  | צרו קשר  | הלוואות בערבות מדינה  | סרטונים והדרכות שלנו
כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לשיווק    בניית אתרים